31

ایمان و باور چه تاثیری در موفقیت و ثروت افراد دارد؟

ایمان چیست؟  ایمان و باور چه تاثیری در موفقیت افراد دارد؟ چگونه از قدرت ایمان و باور در دست یابی به موفقیت و ثروت استفاده کنیم؟

به گفته ناپلئون هیل؛ وقتی ایمان با اندیشه ترکیب شود، بی درنگ ذهن نیمه هوشیار ما آن را درک می کند. آن گاه آن را به خرد بی منتها تبدیل می کند.

ایمان چیست؟

34

  • ایمان از ریشه «امن» به معنی امنیت و آرامش می آید.
  •  ایمان آن چیزی است که به ما حیات، قدرت و عمل می بخشد.
  •  ایمان مبنای همه اعجازهاست. مبنای همه اسراری است که به کمک قوانین علم نمی توان آن را تحلیل کرد.
  •  ایمان، تنها پادزهر شکست، است.
  • ایمان، عنصری است که وقنی با نیایش ترکیب شود، انسان را در ارتباط با فراست الهی قرار می دهد.
  •  ایمان عنصری است که اندیشه را متحول می کند.
  • ایمان حالتی از ذهن است که می توانیم به کمک تایید و یا آموزش های تکراری آن را ایجاد کنیم.
  • می توانیم با تلقین، اشتیاق به موفقیت و ثروت را با تکرار مکرر به ایمان تبدیل کنیم. با نکرار باور وفور و فراوانی و تایید این باور، به  ذهن خود، سفارش می دهیم که فراوانی وجود دارد و ما می توانیم از آن برخوردار شویم. این روش که به گفته روانشناسان به تکرار تایید سفارش معروف است، مفیدترین روشی است که به کمک آن می توانیم باور ایمان را در ذهن محکم کنیم.

قدرت نامحدود ایمان دردست یابی به موفقیت و ثروت

محدودیت های ذهن ما همان محدودیت هایی است که خود برای آن در نظر گرفته ایم. ما خود آن محدودیت ها را ایجاد کرده ایم. تنعم و فقر را، ما در ذهن خود آفریده ایم. تفکر ثروت و نعمت، فراوانی به همراه دارد. تفکر فقر و نداری، بی چارگی و فلاکت را برایمان به ارمغان می آورد.

تفکر نعمت این باور که نعمت و فراوانی وجود دارد، ما هر اندازه که بخواهیم، می توانیم از آن برخوردار باشیم، را در درون مان زنده می کند. برعکس تفکر فقر به ما می گوید که نعمت و فراوانی محدود است و به همه نمی رسد. آن مقدار، نعمتی هم که وجود دارد، مخصوص ثرونمندان و بالا دستی ها است و برای ما آفریده نشده است. ما باید به فقر قانع باشیم و پا را از گلیم مان درازتر نکنیم.

ایمان و باور به فراوانی و ثروت

برای رسیدن به ثروت و فراوانی باید باور کنیم که ثروت و فراوانی برای همه هست و محدودیتی در آن نیست. برای به دست آوردنش، باید باور مان به جایی برسد که از گفته خود یقین حاصل کنیم، مطمئن شویم که فراوانی وجود دارد. خداوند ثروت و نعمت را به وفور بر روی زمین آفریده است.  کار ما این است که راه به دست آوردن آن را پیدا کنیم. راه به دست آوردنش این است که باوری، عمیق به این موضوع داشته باشیم که همه چیز به قدر نیاز (این نیاز هرقدر بزرگ باشد) موجود است و محدودیتی در کار نیست. باور ما باید آن قدر قوی باشد که ما را به