درباره کتاب صوتی

اگر برگه های تاریخ را جستجو کنیم می توانیم جمع کثیری از مشاعیر و نویسندگان بزرگ را بیابیم که با قلم شیوا و فصیح خود و به زبان های مختلف کتاب هایی را برای ما به یادگار گذاشته اند. کتاب ها همیشه و همه جا راهنماهای ما هستند که می توانند تجربه و آموخته هایی را که پیشینیان ما به بهای عمر خود کسب نموده اند، به ما برسانند. اما شلوغی زندگی امروزی باعث می شود که نه تنها وقت کافی برای مطالعه نداشته باشیم، بلکه فراموش کنیم که از دیر باز در نوشته های کتاب ها برای ما هدایای گرانبهایی نگهداری شده است که می تواند روشنی بخش زندگی ما باشد.